Logic Design

Thiết kế chíp dùng FPGA
FPGA đang trở thành một phần quan trọng trong quá trình thiết kế ASIC.

Mô tả Ngôn ngữ phần cứng (HDLs) như VHDL là phương pháp thiết kế hiệu quả trong đó bao gồm cả hai FPGA và ASIC.

Với hệ thống kiểm tra ở mức độ cao đã xác nhận là có thể sử dụng FPGA trước khi thiết kế được đưa vào ASIC fab.

Năm 2014 SHC bắt đầu một nhóm nhỏ các kỹ sư thiết kế chíp dùng FPGA.

 

prod-fpga